Oglas za izbor i reizbor planinarskih klubova domaćina na planinskim stazama Nacionalne mreže

Planinarski savez Crne Gore shodno čl . 9 i 10. Zakona o planinskim stazama u cilju realizacije postupka izbora (reizbora) klubova domaćina na planinarskima stazama i ugovaranja poslova na uređenju i održavanju staza, izradi signalizacije i postavljanje sigurnosne opreme na planinarskim stazama Nacionalne mreže, a na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma broj 109-629/4  od 19.03.2018 godine  i odobrenog Godišnjeg  plana radova i troškova Planinarskog saveza Crne Gore za  održavanje i uređenje Nacionalne mreže planinskih (planinarskih) staza i vođenje Registra u 2018. godini , broj  109-629/2  od 14.02.2018.godine

 

                                                         RASPISUJE  OGLAS  

Za izbor i reizbor planinarskih klubova – domaćina i izvođača radova za poslove  uređenja, održavanja monitoringa stanja planinarskih staza Nacionalne mreže i izradu i postavljanje standardizovane signalizacije za period od 01.juna 2018. do 30.maja 2019. godine i to:

 1. Održavanje

1.1. Za održavanje  uređenih staza i postavljene standardizovane signalizacije

 1. Staze PPT „Orjen-Lovćen-Rumija“  (731, 741, 751, dio 759, 761, 771, 781, 781a, 785) – reizbor domaćina  (u  prioritetu)  = 187 km
 2. Staze CT-1 „Planinama Crne Gore“ (101, 107, 201, 211, 221, 231, 231a, 241, 301, 302, 311, 312, dio 322, 601) – reizbor domaćina  (u prioritetu) = 232 km
 3. Staze „Peaks of Balkans“ NP Prokletije i opština Rožaje (dio 515, 520, 522, 540, 542, 544, 592, 598)  = 134 km
 4. Staze „Via Dinarica“ (NP Durmitor–NP Sutjeska i NP Durmitor) (102, 105, 112, 115, dio 192, 198, 811) – reizbor domaćina  = 122 km
 5. Staze Planina pivska –Crkvičko polje, Komranica (121, 192, 195) – reizbor domaćina = 72 km

Za održavanje uređenih i markiranih staza  na kojima nije postavljena  signalizacija

 1. Staze koje su remarkirane i uređene od 2012 do 2014. godine (129, 143, 306, 322, 551, 535, 555, 581) = 184 km
 2. Staze koje su remarkirane i uređene 2014 i 2015.godine (303, 402, 451, 414, 454, 308, 309) = 126 km
 3. Staze koje su remarkirane i uređene u opštini Pljevlja (901, 902, 975, dio 971) – reizbor domaćina  = 80 km
 4. Održavanje priključnih staza PPT i CT-1 i  remarkirane kružne staze oko Komova (744, 745, 747, 748, 756, 763, 773, 788, 307, 316a i316b) – reizbor  (u prioritetu) = 116 km
 5. Staze markirane tokom 2016/2017. (972, 974, dio 465, 465r, dio 541)izbor/reizbor = 51 km

1.2. Tekuće/dopunsko održavanje staza iz Outdooractive platforme 2018.godine

 1. Tekuće odžavanje pristupnih staza PPT  (710,711,733,763, 773)  = 52 km
 2. Tekuće odžavanje staza PPT  + 4,00 € /km (731,741,751, dio 759,761,771, 781, 781a, 785) = 187 km
 3. Tekuće održavanje staza iz Outdooractive CT-1 Planinama Crne Gore (101, 107, 231a)  = 32 km                         
 4. Tekuće održavanje staza iz Outdoo ractive CT-1 Planinama Crne Gore  + 4,00 € ( 201, 211, 221, 231, 241, 301, 302, 311, 601) = 168 km
 5. Tekuće održavanje Outdooractive staze Koanjon Mrtvice (451) = 16 km

1.3. Tekuće održavanje planinarskih skloništa

 1. Tekuće održavanje planinarskog i MTB skloništa „Štuoc“ – reizbor
 2. Tekuće održavanje planinarskog i MTB skloništa „Hridski krš“ – reizbor

1.4. Tekuće održavanje postavljene sigurnosne opreme

 • Tekuće održavanje ugrađene sigurnosne opreme i monitoring na stazama u NP „Durmitor“ i „Prokletije“ – reizbor

     

      2. Zamjena oštećene i uništene signalizacije

Ugovaranje i izbor izvođača sa rokom završetka radova do 30 jula 2018. godine (izbor najpovoljnije ponude na osnovu plana signalizacije – plana zanavljanja.

 1. Izrada, zamjena i postavljanje oštećene signalizacije, planinarskih kutija sa pečatima – posebno odabrane staze NM gdje su ustanovljene štete tokom 2017.godine

– Izrada i postavljanje nove signalizacije

 1. Izrada nove signalizacije i postavljanje na Outdooractive staze H.Novi – Žljebi
 2. Izrada nove signalizacije i postavljanje na Outdooractive staze NP Lovćen (Ivanova Korita – Dolovi)
 3. Izrada nove signalizacije i postavljanje na Outdooractive staze NP Prokletije (Grbaja – Volušnica)

 

 1. Uređenje

Izrada planova signalizacije i uređenja, ugovaranje, izbor licenciranih izvođača za izvođenje radova na uređenju odabranih staza Nacionalne mreže, sa rokom završetka radova po prioritetu do 30. septembra  2018. god. po slijedećem:

 1. Uređenje staze Outdooractive Herceg Novi – Žlijebi – Lastva LM 750
 2. Uređenje staze Outdooractive NP Lovćen (Ivanova korita – Dolovi) LM 750R
 3. Uređenje staze Outdooractive NP Prokletije (Grbaje- Volušnica) LM 511R
 4. Uređenje novih staza Moračke planine, 4 staze NM (utvrđivanje trase, markiranje i izrada planova signalizacije
 5. Uređenje staza za hodanje na krpljama (opština – LTO Žabljak)
 6. Uređenje staza za hodanje na krpljama (opština – LTORožaje)
 7. Izrada planova signalizacije, dizajn i sdržaj info tabli i flayeer, štampanje flayera, monitoring radova i predaja na upravljanje i održavanje po utvrđenom prioritetu i elaboratu Ministarstva.
 8. Uređenje odabranih planinarskih i pješačkih staza u opštini Petnjica (2 staze u 2018. po posebnom planu).

 

 1. Postavljanje sigurnosne opreme

Ugovaranje i izbor licenciranih izvođača sa rokom završetka radova do 31. avgusta 2018.

 1. Postavljanje sigurnosne sajle na dionicama planinarskih staza u NP Prokletije (Šuplja vrata – 80 m), kanjon rijeke Mrtvica (kod „solitera“ i prelaz „Plaža“) 2×50 m, i na stazi 192  kod HE Piva ( Badnjina -2x 60 m.

Dosadašnju postavljenu sigurnosnu opremu zapisnički sa elaboratom predati NP Durmitor i NP

Prokletije na upravljanje i monitoring tokom jula – GSS CG i domaćini koji održavaju staze.

 

 1. Izdavačka djelatnost (vezana za staze Nacionalne mreže)

Priprema i reprint vodiča planinarske transverzale CT-1 „Planinama Crne Gore“ i dnevnika i pečata ove transverzale. Planirani tiraž  1500 primjeraka, A -5, pun kolor, broširano,  (500 na crnogorskom jeziku, 500 na njemačkom   i 500 na engleskom). Izbor najpovoljnijeg ponuđača i ugovaranje štampe rok u prioritetu 15.maj 2018.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI

a) Opšti uslovi za domaćine i izvođače radova

Opšti uslovi za izbor domaćina propisani su Pravilnikom  o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinarskih staza (Sl. list Crne Gore – br.34/10 od 18.08.2010 ) član 2 tačka 1 i 2.

Za poslove izrade standardizovane signalizacije i drugih specifičnih i stručnih poslova izvođači će se birati na osnovu najpovoljnije ponude pojedinačno za svaki posao prema prioritetu i specifikaciji poslova, zahtjevanim kvalitetom i rokom isporuke.

b) Posebni uslovi

 • Planinarski klubovi kandidati za izbor (reizbor) domaćina, dostavljaju Prijavu u pisanoj formi, navodeći  broj staze/a (ili itinerer) za koju  apliciraju, kapacitete kluba za poslove uređenja i održavanja (opšti uslovi) i dosadašnje iskustvo. U   posebnom ovjerenom prilogu Prijave dostavljaju se sledeći podaci:

– Broj Rješenja i datum registracije (preregistracije) kluba kod Uprave za mlade i sport

– Adresa kluba

– Broj žiro računa i naziv banke

– PIB

– Ime i prezime ovlašćenog lica  kluba za sklapanje ugovora (predsjednika kluba, sekretara)

– Ime i  prezime, kontakt (telefon, mail) lica odgovornog za poslove održavanja i ažuriranja podataka  za Registar u klubu ka član komisije PSCG   sa   spiskom sertfikovanih  markiranata  (pripravnika)

– Dokaz da je klub izmirio sve statutarne obaveze prema PSCG zaključno sa 2017. godinom (kopiju)

– Izjavu da  klub prihvata obaveze održavanja  i garanciju kvaliteta radova (staza broj, km, vrsta signalizacije, redovnog izvještavanja o stanju i      dostavljanje dnevnika radova sa fotografijama, kopije računa i dr.)

 • Planinarski klubovi koji su ranije ispunili opšte i posebne uslove za obavljanje poslova domaćina, a  u 2017/2018. godini su  potpisali Ugovor sa PSCG obavezni su da dostave prijedlog  Plana održavanja i procjenjenih radova do otvaranja staze/a za korisnike (načelno 01. maj – 01. juni) u 2018. i Izvještaj sa stanjem staze na dan 01.04.2018. godine, sa predlogom zamjene dotrajale signalizacije.
 • Klubovi koji nijesu dostavili sumarne izvještaje, trekove i kartone staza obavezni su dostaviti  detaljno objašnjenje i razloge odstupanja, odnosno pisanu izjavu.

Prijavu u pisanoj formi – ovjerenu od upravnih organa kluba (poštom preporučeno, faxom ili mail-om) dostaviti  kancelariji PSCG uz naznaku – Komisiji za implementaciju ugovora  – najkasnije do 12.00 časova, 20. aprila 2018. godine. (Kontakt telefon 020 622 220).

Prijave koje su nepotpune, neažurne ili  poslate poslije roka se neće razmatrati za izbor domaćina u sezoni 2018/2019. godine.

Odluku o izboru (reizboru) planinarskih klubova domaćina planinarskih staza Nacionalne mreže Savez će donijeti i objaviti najkasnije do 25. aprila 2018. godine. O datumu potpisivanja ugovora, izvodjači će biti naknadno obaviješteni.

Komisija za implementaciju dijela Ugovora (tačka 2 i 3)  će pripremiti i posebno objaviti oglas za ponudu izradu i postavljanje signalizacije na stazama za hodanje na krpljama, izradu kutija i pečata, izradu i zamjenu oštećene signalizacije, izradu nove signalizacije za staze Outdooractive i reprint vodiča najkasnije do 20. aprila 2018. godine po prioritetima MORT-a.

                                                                                                             

                                                                                                                       Predsjednik UO PSCG

                                                                                                                  dr Dragan Bulatović s.r.


Warning: qtranxf_excludeUntranslatedPostComments(): Argument #2 ($q) must be passed by reference, value given in /home/pscgtkst/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *