Hajla – Hajla je najviši masiv sjevernog dijela Prokletija, sa pravcem pružanja jugoistok-sjeverozapad" />

HAJLA

Hajla – Hajla je najviši masiv sjevernog dijela Prokletija, sa pravcem pružanja jugoistok-sjeverozapad.  Leži između Rugovske klisure i izvorišta rijeke Ibra. Najveću visinu (2 403 m) dostižu na teritoriji Srbije. Geološki sastav ove planine je raznolik, krečnjak i vulkanski silikati, što je uzrokovalo razuđen reljef i bogastvo formi , tako da je ova planiona kao cjelina, po reljefnim formama i sadržaju, može smatrati jednom od najljepših planina Crne Gore. U pleistocenu je bila pod lednicima, koji su se od nje razilazili i kretali, naročito prema sjeveru, među kojima je najpoznatiji bio rožajski. Geološki sastav i klima planine uslovili su bogastvo biljnog svijeta među kojima ima više stenoendemičnih vrsta. Tu se ubraja, prije svega, endemičan bor Molika, Ibrišim karanfil i dr.