Durmitor –  To je prostrana planinska oblast između dubokih kanjona Tare, Pive i Komarnice i planine Sinjajevine" />

DURMITOR

Durmitor –  To je prostrana planinska oblast između dubokih kanjona Tare, Pive i Komarnice i planine Sinjajevine. Reljefna specifičnost Durmitora je velika visinska razlika na malom rastojanju. Najniža tačka na sastavu Tare i Pive je 433m. Strme strane okolnih kanjona prelaze u visoke zaravni,  sa njih se diže 49 planinskih vrhova visine iznad 2000m i među njima najveći Bobotov kuk sa 2 522 m. Ljepoti durmitorskog masiva posebnu čar daju 18 ledničkih jezera, na visinama iznad 1500 m . Najveće i najatrakktivnije je Crno jezero. Durmitor ima dosta jednostavan litološki sastav. Najzastupljenije su karbonantne stijene različitog sastava i starosti. Klastične stijene se mahom sporadično javljaju. Najzastupljenije karbonatne stijene su krečnjaci, a manjoj mjeri javljaju se i dolomiti. Krečnjaci su najčešće masivni i bankoviti, trijaske i kredne starosti. Posebno mjesto u karbonatnom kompleksu stijena zauzimaju kredno-paleogeni sedimenti, tzv. durmitorski fliš. Durmitor je svojim geografskim položajem, visinom i vrlo razvijenim predglacijalnim kraškim reljefom, predstavljao vrlo povoljan prostor za razvoj glacijacije. To je potpomognuto mlađim tektonskim uzdizanjima.  Durmitor je nacionalni park, a 1980. godine uključen je u Spisak Svjetske prirode i kulturne baštine (UNESCO). Rijeka Tara je 1977. godine upisana u ekološki rezervat biosfere svijeta, čime je zaštićena međunarodno usvojenom konvencijom. Ovo je prostorno najveći Nacionalni park u Crnoj Gori. Po bogastvu flore i faune, složenosti ekosistema, zastupljenosti preko 1300 vrsta biljaka što predstavlja izuzetnu koncentraciju sa velikim brojem endemičnih i reliktnih vrsta.