Održana redovna godišnja skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta

U četvrtak 6.jula, održana je Prva redovna sjednica skupštine Crnogorskog olimpijskog komiteta. Sjednici je prisustvovalo 39 od ukupno 56 delegata. Delegat na skupštini, ispred Planinarskog saveza Crne Gore,  bio  je predsjednik dr Dragan Bulatović.

Skup­šti­na je usvo­ji­la fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj za 2016. go­di­nu sa iz­vje­šta­ji­ma Ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra i Nad­zor­nog od­bo­ra. Takođe  su usvo­je­ni Fi­nan­sij­ski plan za 2017. go­di­nu, kao i Iz­vje­šta­ji o ak­tiv­no­sti­ma COK-a u pe­ri­o­du iz­me­đu dvi­je Skup­šti­ne.

Crnogorski olimpijski komitet ustanovio je novo priznanje „Zlat­na zvi­je­zda cr­no­gor­skog spor­ta” koje će se dodjeljivati svake četvrte godine, a njegov prvi dobitnik je va­ter­po­li­sta Pre­drag Jo­kić.

-Jo­kić, ko­ji je če­ti­ri pu­ta bio na Olim­pij­skim igra­ma i ima olim­pij­sku me­da­lju i još mno­go me­da­lja sa ve­li­kih tak­mi­če­nja, za­slu­žu­je da bu­de pr­vi no­si­lac pri­zna­nja- re­kao je Du­šan Si­mo­no­vić predsjednik COK-a. Jo­ki­ću će na­gra­da bi­ti uru­če­na na sve­ča­no­sti koja će biti priređena po­vo­dom de­set go­di­na pri­je­ma COK-a u Me­đu­na­rod­ni olim­pij­ski ko­mi­tet.

Planinarski savez čestita  COK-u ovaj značajan jubilej, a vaterpolisti  Predragu Jokiću zasluženo priznanje.

Prijatelji


Korisni Linkovi

Ministarstvo prosvjete i sporta
Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma
Kancelarija za mlade
Ispitni centar
Planinarski Savez Srbije
Planinska Sveza Slovenije
Planinarski savez Bosne i Hercegovine
Planinarski savez Hrvatske
Planinarski savez Makedonije
Planinarski savez Turske
SUMMITPOST
www.uiaa.ch

Meteo